Mediu

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestrul 1/2018

Trimestrul 1/2018

RAPORT DE CERCETARE

privind consecinţele activităţilor asupra mediului al C.E.E. Crucea Wind Farm, jud. Constanța

 

În timpul monitorizării avifaunei din perimetrul parcului eolian CRUCEA WIND FARM în lunile ianuarie - martie 2018 au fost identificate 31 de specii reprezentative zonei de stepă și agro-ecosistemelor, reprezentate de specii sedentare şi care iernează în lunile ianuarie - februarie și martie și de specii care migrează și cuibăresc, în luna martie.

În lunile ianuarie și februarie pe amplasament au fost identificate 14 de specii de păsări, preponderent sedentare și care iernează, precum vrabiile de câmp  - Passer montanus, ciocârlii de bărăgan – Melanocorypha calandra, presura sură – Emberiza calandra și vânturelul roșu – Falco tinnunculus etc. Alte specii cu apariţii constante şi relativ numeroase sunt speciile de corvide  coţofene – Pica pica, graurii – Sturnus vulgaris dar și cocoșari – Turdus pilaris.

În luna martie au fost identificate 30 de specii de păsări, avifauna fiind dominată atât cantitativ cât şi calitativ de prezenţa speciilor migratoare în special, dar și a celor cuibăritoare. Speciile observate au fost distribuite neuniform pe suprafaţa amplasamentului, în strânsă corelaţie cu necesităţile de biotop ale fiecăreia dintre ele. Lucrările agricole desfășurate pe suprafața amplasamentului influențează dinamica avifaunei în zona amplasamentului studiat.

Din punct de vedere fenologic, luna martie se suprapune cu perioada migrației de primăvară, putând fi observate specii migratoare precum barza albă – Ciconia ciconia, șorecarul comun – Buteo buteo, pietrar sur – Oenanthe oenanthe, și altele.

Pe parcursul acestor luni pe suprafaţa amplasamentului P.E. CRUCEA WIND FARM au fost efectuate numeroase lucrări agricole, ceea ce a atras numeroase specii de păsări în zona studiată, pentru hrănire. Dintre aceste specii, mai frecvent observate pe suprafaţa amplasamentului parcului eolian au fost corvidele, reprezentați preponderent de cioara de semănătură – Corvus frugilegus și coțofana – Pica pica și graurii – Pica pica.

Din punct de vedere al speciilor care pot interacţiona cu turbinele eoliene, principalul grup cu risc de coliziune este reprezentat de răpitoarele de zi (Ordinul Falconiformes), din care am semnalat exemplare în migrație pe deasupra aplasamentului sau în apropierea acestuia, nefiind înregistrate coliziuni accidentale în perioada studiată.

Pentru evaluarea eventualului impact pe care P.E. CRUCEA WIND FARM l-ar putea avea asupra avifaunei, au fost cercetate amănunţit atât suprafaţa amplasamentului cât şi împrejurimile acestuia. Pe perioada de monitorizare au fost cercetate în acest scop platformele şi împrejurimile turbinelor eoliene. Metodologia de căutare a potenţialelor victime (carcase de păsări) în interiorul amplasamentului a fost bazată pe căutarea activă în teren a acestora. Au fost realizate în acest scop mai multe transecte paralele sub fiecare dintre turbinele controlate, dispuse la distanțe de aproximativ 5 metri unul de celălalt şi acoperind o suparaţă aproximativ egală cu suprafaţa de rotaţie a palelor.

În lunile ianuarie - martie 2018 nu au fost identificate păsări moarte în urma coliziunii cu palele turbinelor.

Starea de conservare a avifaunei în zona amplasamentului parcul eolian CRUCEA WIND FARM în lunile ianuarie-martie 2018 a fost în general bună, numărul de specii semnalate, precum şi efectivele acestora nefiind influenţate de funcţionarea parcului eolian.

Rezultatele măsurătorilor de zgomot

În trimestrul al doilea nu au fost efectuate măsurători ale zgomotului în cadrul parcului eolian.

Modul de gestionare a apelor uzate

Apele uzate sunt preluate prin vidanjare de către o firmă specializată; rezultatele analizelor probelor prelevate la ultima colectare se încadrează în valorile specificate in autorizatia de mediu, nefiind depășite limitele maxime prevăzute prin lege.

Gestionarea deşeurilor

Deșeurile sunt colectate selectiv în cadrul parcului eolian, apoi sunt preluate de firme specializate/autorizate în vederea depozitării și apoi a reciclării acestora.

Poluări accidentale

Nu au existat poluări accidentale.